Výšková demolácia 16 m
http://erson.sk/vyskova-demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
http://erson.sk/demolacia
DEMOLÁCIA
Disponujeme komplexnou technikou na demolácie objektov a sme vybavení aj na špeciálne a výškové demolácie až do 21 m.
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Naša spoločnosť disponuje veľkoobjemovými lyžicami na rýpadlách, či už kolesových alebo pásových až do objemu 2,3 m³ / lyžica.
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
Recyklovaný materiál je plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou prírodných materiálov.
Triedenie kameniva
CHCETE SA ZBAVIŤ STAVEBNÉHO ODPADU ?
Stavebný odpad Vám naložíme, odvezieme a uložíme na náš Zberný a Recyklačný dvor.

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

O nás

You are here

Vážený obchodný partner a zákazník,
v rámci podnikateľských aktivít subjekty v stavebníctve ale aj občania nepochybne uskutočňujú množstvo stavebných prác, zabezpečovacích prác ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb. Pri týchto stavebných a demolačných prácach vzniká množstvo odpadov, ktoré je ich držiteľ povinný v zmysle zákona triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. Rovnako platí, že ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.


Tieto povinnosti pre držiteľov a pôvodcov stavebných odpadov stanovuje Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Plnenie stanovených povinností je zložité, pre svoju náročnosť, v mnohých prípadoch aj nemožné. Vyžaduje totiž úzko špecializované znalosti, skúsenosti a oprávnenia k vykonávaniu tejto činnosti ako aj náročné materiálne, technické a technologické zariadenia. Práve táto situácia bola podnetom pre naše podnikanie a nakladanie so stavebným odpadom je už od roku 2005 jednou z našich hlavných činností. V súlade s naším obchodným sloganom Váš stavebný odpad na náš dvor - náš recyklát na Vašu stavbu

Vám ponúkame komplexné služby, ktoré Vám umožnia splnenie Vašich zákonných povinností. Komplexnosť služieb v oblasti stavebného odpadu zahŕňa:

  • odstraňovanie stavieb, búracie, demolačné práce špeciálnou technikou,
  • odvoz odpadu vlastnou dopravou,
  • zber, uskladnenie, drvenie, triedenie, spracovanie stavebného odpadu,
  • predaj recyklovaného a triedeného materiálu vhodného na opätovné použitie,
  • výkopové a zemné práce,
  • zapožičiavanie kontajnerov a ich odvoz,
  • komplexné poradenské služby v tejto oblasti.


Našu činnosť vykonávame a služby poskytujeme na našom Zbernom dvore vo Veľkých Bierovciach, ale po dohode s Vami je ich možné vykonať aj priamo na mieste Vášho pozemku, resp. stavby. Všetky naše činnosti v oblasti stavebných odpadov vykonávame v súlade so zákonom a na základe oprávnení – rozhodnutí vydaných Obvodným a Krajským úradom životného prostredia v Trenčíne. Z popisu strojov a zariadení je zjavné, že pri činnosti využívame najvýkonnejšiu a najmodernejšiu techniku a kompaktné technológie. Znamená to, že spájame znalosti a skúsenosti s technikou, aby sme Vám pomohli dodržať zákon a dosiahli Vašu spokojnosť!
Bude nám cťou, keď sa stanete naším obchodným partnerom alebo zákazníkom.

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr.  Adriana Marčeková
konateľka spoločnosti